Kvalitetssäkrad Kompetens delar in validering av kompetens i enlighet med NDQ:s kompetenssäkringsgrader:

Trepartsförhållande, roller och funktioner

Det tänkta upplägget bygger på att en neutral part får mandat av sektorn att vara kvalifikationsutgivare samt att det finns ett oberoende till de aktörer som arrangerar utbildningar och de aktörer som examinerar. Detta oberoende är beskrivet i standarden ISO 17024 Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som certifierar personer.

Triangel_NY_01

Kvalifikationsutgivare = Organisation med mandat från sektorn att ta fram kvalifikationsbeskrivningar med tillhörande kunskapsprov.

Utbildningsarrangör = Organisation som tillhandahåller/arrangerar en utbildning.

Examinationsarrangör = Organisation som ansvarar för en examination vid ett givet tillfälle, ska vara oberoende i förhållande till utbildningsgivaren.

Ett liknande förhållande gäller mellan de aktörer som är involverade i processen som leder fram till ett körkort.

Triangel_NY_03

Tillbaka till Kvalitetssäkringssytem