Programförklaring

Myndigheter ställer i författningar kompetenskrav som upplevs som otydliga av byggbranschens aktörer. Den nuvarande situation är en effekt av avregleringar och en stor tilltro till ”egenkontroll” och ”marknadens förmåga”. Sverige har på många områden internationellt sett en låg grad av såväl kvalitetssäkrad kompetens, samt låg grad av kontroll och uppföljning ifrån kravställande myndigheter.

Programmet syftar till att utveckla en sektors-gemensam kompetens- och kvalitetssäkringsmodell som bygger på standardiserade kvalifikationer. Inom ramen för programmet, ska under tre år, tre standardiserade kvalifikationer inom arbetsmiljöområdet med tillhörande kunskapstest utvecklas, som en pilot för att kunna utvärdera kompetensmodellen. Om utfallet blir lyckat avses kompetens- och kvalitetssäkringsmodellen att implementeras och permanentas i samhällsbyggnadssektorn som en de-facto standard.

Programmet drivs i RBK:s regi och huvudsponsorer är Byggföretagen respektive Svensk Byggtjänst. Medverkande organisationer i programmet bidrar med finansiering i form av egen tid uppskattningsvis motsvarande det som sponsorerna (finansiärerna) bidrar med. Deltagande organisationer har varsin representant i programmets styrgrupp.

En förutsättning för att programmet ska lyckas är att medverkande aktörer dels finansierar sin andel av programmet i form av egen tid. Medverkande aktörer ska även verka för att pilotupphandlingar med kravställda certifikat baserade på kompetensmodellen kommer till stånd, så att pilotprojektet kan utvärdera alla steg i processen, dvs. inklusive upphandling samt kontroll av personal på en byggplats.