Om programmet

Programmet initierades av RBK (Rådet för byggkompetens) under 2023 och har finansiering från sponsorer till 2026. Sponsorer är Byggföretagen och Svensk Byggtjänst. Medverkande organisationer i programmet bidrar utöver sponsorernas monetära bidrag med finansiering i form av egen tid, uppskattningsvis motsvarande det som sponsorerna bidrar med. Om ytterligare sponsorer tillkommer finns möjlighet att utöka programmets omfattning.

Initiativet har kommit till för att brist på rätt kompetens är en stor utmaning för sektorn. Det är en oroande faktor som ökar risken för olyckor. Det finns också olika kravställda utbildningar som baseras på generella och otydliga krav, vilket genererar olika tolkningar med risk för bristande kunskaper, osund konkurrens och fusk.

Det råder också en snårighet och flera kontrollmekanismer som vilar på egenkontroller och ”tillit” vilket har öppnat dörren för oseriösa aktörer.

Kompetensbrist är dessutom enligt Boverkets Byggskaderapport en av de viktigaste orsakerna till fel, brister och skador som totalt uppgår till 111 miljarder kr årligen. Regeringen har också nyligen tagit emot utredningen Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70) vilket sätter ytterligare fokus på frågorna.

Initiativet kvalitetssäkrad kompetens syftar till att:

  • Myndigheter och sektorn ska använda en enhetlig och standardiserad nomenklatur.
  • Krav på utbildning och vagt formulerade krav succesivt ersätts med tydliga krav på kompetens.
  • Myndigheter arbetar tillsammans med sektorns representanter avseende kvalifikationer för att ta fram tydliggörande kvalifikationer på kritiska områden.
  • Gemensamt underlätta för sektorn att ta fram tydliggörande kompetenskrav som kan mätas och följas upp.